top of page

Reisvoorwaarden

Algemene Voorwaarden van de Geschillencommissie Reizen vzw.

art. 1 | TOEPASSINGSGEBIED

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de contracten tot reisorganisatie en reisbemiddeling zoals verstaan onder de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het Contract tot Reisorganisatie en Reisbemiddeling.

art. 2 | PROMOTIE EN AANBOD

1. De gegevens in de reisbrochure binden de reisorganisator die de brochure heeft uitgegeven, tenzij:
a) - wijzigingen in deze gegevens duidelijk, schriftelijk en voor het afsluiten van het contract ter kennis van de reiziger zijn gebracht. b) - er zich naderhand wijzigingen voordoen ingevolge een schriftelijk akkoord tussen de partijen bij het contract.
2. De reisorganisator kan genoodzaakt zijn een bepaald aanbod tijdelijk of blijvend te schrappen.


art. 3 | INFORMATIE VANWEGE DE REISORGANISATOR EN/OF REISBEMIDDELAAR
De reisorganisator en/of bemiddelaar zijn verplicht:
1.Voor het sluiten van het contract tot reisorganisatie of tot bemiddeling, aan de reizigers schriftelijk mede te delen:

a) - de algemene informatie betreffende paspoorten en visa en de formaliteiten op het gebied van gezondheidszorg die voor de reis noodzakelijk zijn, opdat de reizigers de nodige documenten zouden kunnen in orde brengen. Reizigers van niet–Belgische nationaliteit doen er goed aan bij de bevoegde instanties te informeren welke formaliteiten zij moeten vervullen.

b) - informatie over het aangaan en de inhoud van een annulering– en/of bijstandsverzekering. c) de algemene en bijzondere voorwaarden van toepassing op de contracten

2. Ten laatste zeven kalenderdagen voor de vertrekdatum, volgende inlichtingen aan de reizigers schriftelijk te verstrekken: a) - dienstregelingen en tussenstops en aansluitingen alsook, indien mogelijk, de door de reiziger in te nemen plaats.

b) - naam, adres en telefoon –en faxnummer van hetzij de plaatselijke vertegenwoordiging van de reisorganisator en/of bemiddelaar, hetzij de plaatselijke instanties die de reiziger bij moeilijkheden kunnen helpen, hetzij rechtstreeks de reisbemiddelaar of de reisorganisator.

c) - voor reizen en verblijven van minderjarigen in het buitenland, de informatie waardoor rechtstreeks contact mogelijk is met het kind of met de persoon die ter plaatse voor diens verblijf verantwoordelijk is. De in het vorige lid vermelde termijn van zeven kalenderdagen is niet van toepassing in geval van laattijdig gesloten contract.

art. 4 | INFORMATIE VANWEGE DE REIZIGER

De reiziger moet aan de reisorganisator en/of bemiddelaar alle nuttige inlichtingen verstrekken die hem uitdrukkelijk gevraagd worden. Wanneer de reiziger verkeerde inlichtingen verstrekt en die tot extra kosten leidt voor de reisorganisator en/of bemiddelaar, mogen die kosten in rekening worden gebracht.

art. 5 | TOT STANDKOMEN VAN HET CONTRACT

1. Bij het boeken van een reis zijn de reisbemiddelaar of reisorganisator ertoe gehouden een bestelbon aan de reiziger te overhandigen conform de wet.

2. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger, al dan niet door tussenkomst van de voor hem optredende bemiddelaar, van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt.

3. Wijkt de inhoud van de bestelbon af van de reisbevestiging of gebeurt de bevestiging niet binnen de uiterlijk 21 dagen na ondertekening van de bestelbon, dan mag de reiziger ervan uitgaan dat de reis niet werd geboekt en heeft de reiziger recht op de onmiddellijke terugbetaling van alle reeds betaalde bedragen.

art. 6 | PRIJS

1. De in het contract overeengekomen prijs kan niet worden herzien, tenzij dit uitdrukkelijk in het contract is voorzien samen met de precieze berekeningswijze ervan, en voor zover de herziening het gevolg is van een wijziging in:

a) - de op de reis toegepaste wisselkoersen en/of
b) - de vervoerskosten, met inbegrip van de brandstofkosten en/of

c) - de voor bepaalde diensten verschuldigde heffingen en belastingen. Er moet dan wel aan de voorwaarde worden voldaan dat bedoelde wijzigingen ook aanleiding zullen geven tot een verlaging van de prijs.

2. De in het contract vastgestelde prijs mag in geen geval worden verhoogd binnen de 20 kalenderdagen die de dag van het vertrek voorafgaan.

3. Zo de verhoging 10 % van de totaalprijs te boven gaat, kan de reiziger het contract zonder vergoeding verbreken. In dit geval heeft de reiziger recht op onmiddellijke terugbetaling van al de bedragen die hij aan de reisorganisator heeft betaald.

art. 7 | BETALING VAN DE REISSOM

1. Behalve uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger, bij de ondertekening van de bestelbon, als voorschot , een gedeelte van de globale reissom zoals in de bijzondere reisvoorwaarden bepaald.

2. Indien de reiziger, nadat hij vooraf in gebreke werd gesteld, nalaat het voorschot of de reissom te betalen die van hem wordt geëist, zal de reisorganisator en/of reisbemiddelaar het recht hebben de overeenkomst met de reiziger van rechtswege te beëindigen, met de kosten ten laste van de reiziger.

3. Behalve indien op de bestelbon anders wordt overeengekomen, betaalt de reiziger het saldo uiterlijk 1 maand voor de vertrekdatum, en op voorwaarde dat hem vooraf of tezelfdertijd de schriftelijke reisbevestiging en/of reisdocumenten bezorgd worden.

art. 8 | OVERDRAAGBAARHEID VAN DE BOEKING

1. De reiziger kan, voor de aanvang van de reis, zijn reis overdragen aan een derde, die wel moet voldoen aan alle voorwaarden van het contract tot reisorganisatie. De overdrager dient tijdig voor het vertrek de reisorganisator en, in voorkomend geval, de reisbemiddelaar, van deze overdracht op de hoogte te brengen.

2. De overdragende reiziger en de overnemer zijn hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.

art. 9 | ANDERE WIJZIGINGEN DOOR DE REIZIGER

Vraagt de reiziger om een andere wijziging, dan mag de reisorganisator en/of bemiddelaar alle kosten aanrekenen die daardoor worden veroorzaakt.

art. 10 | WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR DE AFREIS

1. Indien, voor de aanvang van de reis, één van de wezenlijke punten van het contract niet kan worden uitgevoerd, dient de reisorganisator de reiziger zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, daarvan op de hoogte te brengen en hem in te lichten over de mogelijkheid het contract te verbreken zonder kosten, tenzij hij de door de reisorganisator voorgestelde wijziging aanvaardt.

2. De reiziger dient zo spoedig mogelijk, en in elk geval voor de afreis, de reisbemiddelaar of reisorganisator van zijn beslissing in kennis te stellen.

3. Zo de reiziger de wijziging aanvaardt, dient er een nieuw contract of een bijvoegsel bij het contract te worden opgesteld waarin de aangebrachte wijzigingen en de invloed daarvan op de prijs worden meegedeeld.

4. Zo de reiziger de wijziging niet aanvaardt, mag hij de toepassing vragen van artikel 11.

art. 11 | VERBREKING DOOR DE REISORGANISATOR VOOR DE AFREIS

1. Indien de reisorganisator, voor de aanvang van de reis, het contract verbreekt wegens een niet aan de reiziger toe te rekenen omstandigheid, heeft de reiziger de keuze tussen:

a) - ofwel de aanvaarding van een nieuw aanbod van een reis van een gelijke of betere kwaliteit, zonder dat hij een supplement dient te betalen: zo de reis die ter vervanging wordt aangeboden van mindere kwaliteit is, moet de reisorganisator het verschil in prijs zo spoedig mogelijk terugbetalen.

b) - ofwel de terugbetaling, zo spoedig mogelijk, van alle door hem op grond van het contract betaalde bedragen.
2. De reiziger kan eveneens, in voorkomend geval, aanspraak maken op een schadeloosstelling voor het niet– uitvoeren van het contract, tenzij:

a) - de reisorganisator de reis annuleert omdat het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis, niet werd bereikt en de reiziger, binnen de in het contract voorziene termijn en ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht.

b) - de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorziene omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

art. 12 | GEHELE OF GEDEELTELIJKE NIET UITVOERING VAN DE REIS

1. Indien tijdens de reis blijkt dat een belangrijk deel van de diensten waarop het contract betrekking heeft, niet zal kunnen worden uitgevoerd, neemt de reisorganisator alle nodige maatregelen om de reiziger passende en kosteloze alternatieven aan te bieden met het oog op de voortzetting van de reis.

2. Zo er een verschil is tussen de voorgenomen en de daadwerkelijke verleende diensten, stelt hij de reiziger schadeloos ten belope van dit verschil.

3. Indien dergelijke regeling onmogelijk blijkt of indien de reiziger deze alternatieven om deugdelijke reden niet aanvaardt, moet de reisorganisator hem een gelijkwaardig vervoermiddel ter beschikking stellen dat hem terugbrengt naar de plaats van het vertrek, en, in voorkomend geval, de reiziger schadeloos stellen.

art. 13 | VERBREKING DOOR DE REIZIGER

De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te kennen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator en bemiddelaar lijdt ten gevolgen van de verbreking. De schadevergoeding kan forfaitair bepaald worden en ten hoogste eenmaal de prijs van de reis bedragen.

art. 14 | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

1. De reisorganisator is aansprakelijk voor de goede uitvoering van het contract, overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de bepalingen van het contract tot reisorganisatie redelijkerwijs mag hebben, en voor de uit het contract voortvloeiende verplichtingen, ongeacht of deze verplichtingen uit te voeren door hemzelf dan wel door andere verstrekkers van diensten en zulks onverminderd het recht van de reisorganisator om deze andere verstrekkers van diensten aan te spreken.

2. De reisorganisator is voor de daden en nalatigheden van zijn aangestelden en vertegenwoordigers, handelend in de uitoefening van hun functie, evenzeer aansprakelijk als voor zijn eigen daden en nalatigheden.

3. Indien een internationaal verdrag van toepassing is op een in het reiscontract inbegrepen dienst, wordt, in voorkomend geval, de aansprakelijkheid van de reisorganisator overeenkomstig dat verdrag uitgesloten of beperkt.

4. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding voor derving van reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom.

5. Voor het overige zijn de artikels 18 en 19 van de in het artikel 1 genoemde wet van toepassing.

art. 15 | AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REIZIGER

De reiziger is aansprakelijk voor de schade die de reisorganisator en/of bemiddelaar, hun personeel of hun vertegenwoordigers door zijn fout oplopen, alsook wanneer hij zijn contractuele verplichtingen niet is nagekomen. De fout wordt volgens het normale gedrag van een reiziger beoordeeld.

art. 16 | KLACHTENREGELING

1. Voor de afreis: klachten voor het reiscontract wordt uitgevoerd, moet de reiziger zo snel mogelijk per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs indienen bij de reisbemiddelaar of –organisator.

2. Tijdens de reis: klachten tijdens de uitvoering van het contract moet de reiziger zo spoedig mogelijk ter plaatse, op een gepaste en bewijskrachtige manier, melden, zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet hij zich – in deze volgorde – wenden tot een vertegenwoordiger van de reisorganisator, of een vertegenwoordiger van de reisbemiddelaar of rechtstreeks tot de reisbemiddelaar, of ten slotte rechtstreeks tot de reisorganisator.

3. Na de reis: werd een klacht ter plaatse niet bevredigend opgelost of kon de reiziger onmogelijk ter plaatse een klacht formuleren, dan moet hij uiterlijk één maand na het einde van de reisovereenkomst bij de reisbemiddelaar of anders bij de reisorganisator per aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een klacht indienen.

art. 17 | VERZOENINGSPROCEDURE

1. Ingeval van betwisting moeten de partijen eerst onderling een minnelijke regeling nastreven.

2. Mislukt deze poging tot minnelijke regeling binnen een termijn van 1 tot 3 maanden, dan kan elk van de betrokken partijen aan het secretariaat van de Cel Verzoening van de vzw Geschillencommissie Reizen vragen om een verzoeningsprocedure op te starten. Alle partijen dienen ermee in te stemmen.

3. Hiertoe zal het secretariaat aan de partijen een informatiebrochure, een verzoeningsreglement en een “overeenkomst tot verzoening” bezorgen. Zodra de betrokken partijen deze overeenkomst (gezamenlijk of afzonderlijk) hebben ingevuld en ondertekend, en zodra elke partij een bedrag van 50 euro heeft betaald, zal de verzoeningsprocedure opgestart worden.

4. Overeenkomstig de in het reglement beschreven eenvoudige procedure, zal een onpartijdige verzoener daarna contact opnemen met de partijen teneinde een billijke verzoening tussen de partijen na te streven.

5. Het eventueel bereikte akkoord zal in een bindende schriftelijke overeenkomst vastgelegd worden. Secretariaat van de „Cel verzoening' mail: verzoening.gr@skynet.be . Tel 02/2776180 Fax 02/2779100

art. 18 | ARBITRAGE of RECHTBANK

1. Wordt geen verzoeningsprocedure ingesteld of mislukt deze, dan heeft de eisende partij in principe de keuze tussen een procedure voor de gewone rechtbank of een arbitrageprocedure voor de Geschillencommissie Reizen.2. Voor geëiste bedragen vanaf 1250 euro, beschikt iedere verwerende partij over een termijn van 10 kalenderdagen om een door de eisende partij aangevraagde arbitrageprocedure per aangetekende brief te weigeren, waarna het geschil voor de gewone rechtbank kan worden aanhangig gemaakt. Onder de 1250 euro staat de mogelijkheid om de arbitrageprocedure te weigeren enkel open voor de reiziger. 3. Deze arbitrageprocedure wordt geregeld door een geschillenreglement, en kan slechts worden opgestart nadat binnen een periode van 4 maanden volgend op het (voorziene) einde van de reis (of eventueel vanaf de prestatie die aanleiding gaf tot het geschil) geen minnelijke regeling kon worden bereikt. Geschillen m.b.t. lichamelijke letsels kunnen enkel door de rechtbanken beslecht worden.4. Het paritair samengesteld arbitraal college doet, overeenkomstig het geschillenreglement, op een bindende en definitieve wijze uitspraak over het reisgeschil. Hiertegen is geen beroep mogelijk. Secretariaat van het arbitraal college, en algemeen secretariaat van de Geschillencommissie Reizen: Koning Albert II laan 16, 1000 Brussel mail: clv.gr@skynet.be Tel 02/2776215.

Bijzondere reisvoorwaarden Valies-Uniek

De algemene reisvoorwaarden worden op een aantal punten aangevuld door bijkomende reisvoorwaarden die specifiek zijn aan Valies-Uniek.

 

INSCHRIJVING/BOEKING EN BETALING

Uw inschrijving/boeking gebeurt door de ondertekening van de volledig ingevulde bestelbon en/of betaling van het voorschot.

Het voorschot bedraagt 30% van de reissom met een minimum van 300 euro per persoon. Het voorschot dient binnen de 7 dagen na inschrijving betaald te zijn. Indien zich voor een bepaalde bestemming meer personen aanmelden dan er plaats voorhanden is, zal de datum van de betaling van het voorschot (waarde, datum, bank) het criterium zijn.

Verder zal het saldo uiterlijk 8 weken voor de afreisdatum dienen betaald te zijn. Personen die inschrijven binnen de 8 weken voor de afreisdatum, zullen de totale reissom ineens betalen. Bij niet– of laattijdige betaling behoudt Valies-Uniek zich het recht voor om de boeking te annuleren. De hierna bepaalde annuleringskosten blijven in dat geval niettemin van toepassing. Wie met zijn handtekening andere deelnemers inschrijft, is aansprakelijk voor het nakomen van de reisvoorwaarden door de door hem ingeschreven personen. |

Uitgifte van de vliegtickets kan enkel na volledige betaling.

WIJZIGING EN ONTBINDING DOOR DE REIZIGER

Indien U uw reis wenst te annuleren, dient U Valies-Uniek daarvan zo vlug mogelijk telefonisch en per aangetekend schrijven op de hoogte te stellen. Bij annulering dienen onderstaande annuleringskosten in ieder geval betaald te worden door de reiziger aan Valies-Uniek, zelfs indien de annulering te wijten is aan toeval of overmacht. De annuleringskosten zijn variabel volgens het tijdstip van annulering. De juiste datum van annulering wordt uitsluitend bepaald door de datum van ontvangst door Valies-Uniek. Alle bedragen zijn aangeduid per persoon.

Bij annulering worden volgende kosten aangerekend:
a) - bij annulering tot 61 dagen voor vertrek: dossierkosten plus 30% van de reissom.
b) - bij annulering tussen 60 en 31 dagen voor vertrek: dossierkosten plus 50% van de reissom.
c) - bij annulering binnen de 30 dagen voor vertrek en no–show: dossierkosten plus 100% van de reissom.

a+b+c: de lijnvluchttarieven zijn vaak onderhevig aan strikte voorwaarden waaronder o.a. hoge annuleringskosten (soms 100 %) en dikwijls verplichte uitgifte van de tickets meteen bij reservatie. In dit geval worden de annuleringkosten voor reeds uitgeschreven tickets doorgerekend aan de reiziger (+ vermeerderd met de eventuele effectieve kosten aangerekend door de diverse betrokken leveranciers, o.a hotels, vervoerder, voorafbetaalde lokale permits en visa).

Indien mogelijk kunnen wijzigingen aan een vastgelegde reis worden aangepast mits de betaling van wijzigingskosten, dit naast de aanpassing van de nieuwe prijs.

Annuleringskosten kunnen worden toegepast indien Valies-Uniek bij een niet tijdige betaling cfr.artikel 7 van de algemene reisvoorwaarden, genoodzaakt is de beëindiging van de ovreenkomst door de reiziger vast te stellen.

REISDUUR EN PROGRAMMA

1. De reiziger dient kennis te nemen van het detail van de indicatieve reisroute en de bijzonderheden, zoals vermeld in het programma en op de website. 2. De reiziger dient kennis te nemen van de praktische informatie over de bestemming, die hem kort voor vertrek wordt bezorgd.

3. De vermelde dienstregelingen zijn indicatief. De reiziger dient in alle omstandigheden er rekening mee te houden dat deze zowel voor als tijdens de reis gewijzigd kan worden.

4. Wijzigingen in de dienstregelingen van vervoerders kunnen de reisduur beïnvloeden. De reiziger heeft geen recht op gehele of gedeeltelijke terugbetaling van de reissom indien de tijdstippen van vertrek en aankomst, tengevolge van wijzigingen, niet meer dan 36 uur afwijken van het oorspronkelijke tijdstip.

5. De reisorganisator draagt geen grotere verantwoordelijkheid dan de vervoerder zelf voor schade die het gevolg is van vertragingen.

6. Deelnemers dienen de groep te vervoegen op de afgesproken tijd en plaats. Eventuele kosten omwille van het niet (tijdig) aansluiten bij de reis zijn voor rekening van de reiziger. Niet genoten diensten, ten gevolge van het laattijdig vervoegen van een groep, zijn niet terugbetaalbaar.

7. De reiziger die tijdens de reis op eigen initiatief van de geprogrammeerde reisroute afwijkt of zich aan begeleiding onttrekt en daardoor niet op de afgesproken tijdstippen aanwezig is, draagt de aansprakelijkheid voor alle extra–kosten die dit met zich meebrengt, en heeft geen recht op terugbetaling voor niet genoten diensten.

8. De reisdata en de reisroutes zijn onder voorbehoud en afhankelijk van de vluchtbevestiging door de luchtvaartmaatschappijen.

AARD VAN DE REIS

9. De reiziger bevestigt uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van het avontuurlijk karakter van de reis, met het daarbij horend eventueel gebrek aan comfort en met de mogelijke programmawijzigingen ten gevolge van plaatselijke omstandigheden in het bezochte land.

10. Gezien de aard van bepaalde reizen dient de reiziger zich bewust te zijn van sommige risico‟s en eventueel gebrek aan of het soms beperkte niveau van de medische hulpverlening, infrastructuur en communicatiemiddelen. De reiziger kan hierbij geenszins de aansprakelijkheid inroepen van de reisorganisator of de lokale uitvoerders.

ONTBINDING EN WIJZIGING DOOR DE REISORGANISATOR

11. De lokale omstandigheden, de bijzondere bestemmingen en het avontuurlijk karakter van de aangeboden reizen, kunnen met zich meebrengen dat voor of tijdens de reis aanpassingen in het programma moeten worden aangebracht. De reisorganisator verplicht zich er toe om de eventuele nadelige gevolgen voor de reiziger zoveel mogelijk te beperken.

12. Wanneer er zich tijdens de groepsreis een programmawijziging opdringt door factoren onafhankelijk van de wil van de reisorganisator, zal de betrokken reisleider een evenwaardig alternatief zoeken. De reisleider neemt de uiteindelijke beslissing.

13. Bedoelde aanpassingen in het reisprogramma kunnen in uitzonderlijke gevallen tot gevolg hebben dat routes, excursies, accommodatie en plaatselijk vervoer afwijken van hetgeen in de publicatie is aangegeven. De reisorganisator is in dat geval verplicht de reiziger alternatieven aan te bieden die zoveel mogelijk het karakter van de reis in stand laten.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE REISORGANISATOR

14. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, voortspruitend uit overmacht, zoals onvoorziene wijzigingen in reglementeringen, vertraging of annulering van vluchten, ongevallen, stakingen, epidemieën, weersomstandigheden, oorlog enz.., voorbeelden waarvan de opsomming niet beperkend is. De extra vervoer– of verblijfkosten hiervan zijn voor rekening van de reiziger.

15. Evenmin zullen de reisorganisator noch de reisleider aansprakelijk zijn voor de eventuele aanhouding door politie–en/of andere autoriteiten wegens het door de reiziger niet naleven van de voorschriften. Alle gevolgen zijn voor rekening van de reiziger.

16. Gezien het avontuurlijke karakter van de reis, zal de correctheid van de diensten uitgevoerd door derden in het buitenland moeten beoordeeld worden naar de plaatselijke gebruiken en gewoonten.

17. De prestaties van Valies-Uniek nemen een aanvang en eindigen op de opstapplaats indien Valies-Uniek het vervoer van opstapplaats tot de bestemming van de klant heeft geboekt. Valies-Uniek is niet verantwoordelijk voor vluchten of ander vervoer die de reiziger zelf heeft geboekt. Valies- Uniek is op geen enkele manier verantwoordelijk voor excursies, activiteiten, diensten door de reiziger zelf geboekt en betaald ter plaatse. De adviezen die Valies-Uniek hieromtrent geeft zijn niet bindend en brengen geen verantwoordelijkheid met zich mee.

FORMALITEITEN

18. De reiziger dient kennis te nemen van de informatie inzake de te vervullen formaliteiten die hem op de website of door de reisbemiddelaar worden medegedeeld.

19. De reiziger dient te zorgen voor een geldige internationale reispas, geldig tot minimum zes maanden na de terugkeer van de reis.
Indien noodzakelijk dient de reiziger ook een visum te voorzien. Alle kosten voor het aanvragen van dit visum zijn voor rekening van de reiziger.

20. De reiziger dient in te staan voor eventuele inentingen. Gezien de reisorganisator geen medische bevoegdheid heeft, dient de reiziger de verstrekte informatie te evalueren met een bevoegde arts.

21. De reiziger verklaart op het ogenblik van inschrijving, dat er geen gezondheidsrisico‟s te melden zijn. Hij verklaart eveneens niet in medische en/of paramedische behandeling te zijn, noch geneesmiddelen in te nemen, die in enigerlei mate de uitvoering en/of de deelname aan de reis zouden verzwaren voor hem/haar en/of de medereizigers, en verbindt zich ertoe elke wijziging in die toestand voor afreis te melden aan Valies-Uniek. Persoonlijke schade, alsook schade aan derden, die voortvloeit uit verkeerde inlichtingen dienaangaande vallen volledig ten laste van de reiziger.

22. De inschrijver dient Valies-Uniek de correcte schrijfwijze van de namen zoals op de reispas en de correcte geboortedata van de reizigers mee te delen. Fouten kunnen resulteren in kosten voor de reiziger. Valies-Uniek kan in geen geval worden verantwoordelijk gesteld indien de reiziger verkeerde informatie doorgeeft.

23. De reiziger dient in te staan voor alle formaliteiten inzake bagage en deviezen. Bij niet–naleving van de wettelijke voorschriften van het betrokken land, is de daaruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.

VERLOOP VAN DE REIS (groepsreizen)
24. De reiziger zal de richtlijnen van de reisleider in verband met veiligheid, het verloop van de reis, het groepsgebeuren dienen te volgen. Bij overtreden

van de richtlijnen, kan een deelnemer van (verdere) deelneming uitgesloten worden zonder aanspraak te kunnen maken op schadevergoeding.

25. Wanneer tijdens de reis zou blijken dat iemand niet of niet langer over de vereiste ingesteldheid of conditie beschikt om de reis verder te zetten, kan de reisleider besluiten hem/haar naar het hotel of naar de plaats van vertrek terug te sturen. Ongemakken en kosten die hieruit zouden voortvloeien, zijn voor rekening van de reiziger.

26. De reiziger die hinder en overlast oplevert, zodanig dat een goede uitvoering van de reis wordt bemoeilijkt, kan door de reisleider van verdere deelneming aan de reis worden uitgesloten. Alle kosten daaruit voortvloeiend zijn voor rekening van de reiziger. De reiziger heeft geen enkel recht op terugbetaling van de gehele of gedeeltelijke reissom.

27.De diensten van de reisleider beginnen doorgaans op het ogenblik van aankomst in het land van bestemming en eindigen wanneer de reiziger het land verlaat.

LEEFTIJD

28. Reizigers jonger dan 18 jaar worden enkel aanvaard indien ze vergezeld zijn van een voor hen verantwoordelijke volwassene.

BAGAGE

29. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van bagage. De mogelijke aansprakelijkheid van de vervoerder of hotel blijven evenwel behouden.

30. De adviezen over toegelaten gewicht van de bagage dienen gevolgd te worden. Eventuele extra kosten voor overgewicht zijn ten laste van de reiziger.

31. Bij eventuele niet aflevering van de bagage door de luchtvaartmaatschappij dient de reiziger de nodige attesten te laten opmaken bij de vervoerder (l1st luggage department) en/of andere officiële instanties.

KLACHTEN

32. Voor klachten waarvoor de Geschillencommissie Reizen niet bevoegd is, zijn alleen de rechtbanken te Gent bevoegd.

PRIJZEN

33. Alle prijzen in folders, sociale media of op de website van Valies-Uniek, zijn onder voorbehoud van wijzigingen. Opgegeven prijzen zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid, luchthaventaksen en wisselkoersschommelingen.

34. Bij vluchten is de prijs pas definitief als de vliegticktes worden uit gegeven.

35. Bij het boeken van een reis zijn dossierkosten inbegrepen. De reisorganisator is niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiend uit vertragingen in het transport tengevolge van weersomstandigheden, defecten, stakingen, oorlog, wijzigingen van dienstregelingen, of transportmiddel.

36. Bij elke reis worden de in de prijs inbegrepen diensten vermeld. Maaltijden en overnachtingen ten gevolge van lange overstaptijden bij vluchten op weg naar de bestemming zijn nooit inbegrepen (tenzij anders vermeld).

37. Niet inbegrepen zijn kosten voor de reispas, visum, inentingen, verzekeringen, alle persoonlijke uitgaven, fooien. Extra uitstappen of omwegen die niet zijn vermeld in het reisprogramma zijn exclusief.

REISROUTE 
38. Het avontuurlijke karakter van onze reizen en de politieke omstandigheden in bepaalde landen in acht genomen, kan de reisroute ter plaatse gewijzigd worden.

VERZEKERINGEN

39. Er is geen annulatie- of bijstandsverzekering inbegrepen in de totaalprijs. Het wordt sterk aanbevolen een annulatie- of bijstandsverzekering af te sluiten. Reizigers die geen bijstandsverzekering hebben afgesloten staan zelf in voor de kosten die ontstaan tengevolge hiervan. In geen geval zal de reisorganisator hierin tussenkomen of bedragen voorschieten.

bottom of page